मला तूच शोधीत ये ना कधी..

जुन्या सावकारी ऋणासारखा
कसा जीवना तू उणा सारखा

विसरलाच जाणार मीही उद्या
शकासारखा वा हुणासारखा

जरी सत्य आले पुरासारखे
उभा ठाकलो मी तृणासारखा

अशी कागदा नाळ तोडू नको
इथे शब्द माझा भ्रुणासारखा

मला तूच शोधीत ये ना कधी
तुझ्या शोधतो मी खुणा सारखा

— अभिजीत