अशी नियती असू दे की…


अशी नियती असू दे की
बरोबर ती असू दे की

नव्याने कोरडे होऊ
नवी भरती असू दे की

व्यथेला भाव येऊ दे
तुझी चलती असू दे की

सुखाची वेगळी व्याख्या
स्वतःपुरती असू दे की

दिव्यांच्या रोषणाईतच
जुनी पणती असू दे की

ज़री मी झिंग़लो नाही
नशा कळती असू दे की

कुणी नाही तिथे पोचू
दिशा भलती असू दे की

नभाला सोडले मागे
पुढे धरती असू दे की

पुन्हा प्रेमात माझ्या ती
खबर उडती असू दे की

— अभिजीत दाते  (३०-०९-२०१९)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s